top of page

De filosofie van Miguel Pourier Academy wordt vertaald in een visie en een missie

Onze visie is:
 

"Proactive Education Beyond Boundaries". Vertaald in het Nederlands betekent het Pro-actief onderwijs

bieden waarbij we buiten de  "grenzen" denken en onderwijzen.

Onze missie bestaat uit:

Durven

Leerlingen en docenten durven initiatief te tonen, te experimenteren en uit te blinken.

Wij geloven dat iedereen van nature op zoek is naar kennis en uitdagingen.

Dit idee staat dan ook aan de basis van onze didactische uitgangspunten.

Ons motto ‘Proactive Education Beyond Boundaries’ inspireert ons dagelijks handelen.

Onze docenten zijn betrokken, hebben passie voor hun vak en willen dit overbrengen aan leerlingen en

collega’s. Op Miguel Pourier Academy is ondernemerschap en een onderzoekende houding de norm.


Leren

Miguel Pourier Academy wil leerlingen zo actief mogelijk laten leren over zichzelf, over anderen en over de wereld. Persoonlijke aandacht, leren hoe en wat je het liefste leert, zelfreflectie, verantwoordelijkheidsgevoel en een kritische blik zijn hierbij essentieel. Wij zien het als onze opdracht leerlingen de best mogelijke toekomst kansen te bieden en wij bereiden hen op gedegen wijze voor op

het eindexamen. In ons onderwijs nemen wetenschap, onderwijstechnologie en talentontwikkeling een prominente plaats in. De lessen sluiten aan bij de belevingswereld van de leerling en bij de snel groeiende digitale wereld om ons heen. Het leerklimaat op Miguel Pourier Academy is daardoor open, eigentijds en inspirerend.


Tweetalig

Onze kinderen groeien op in een wereld die steeds kleiner wordt. Tweetalig onderwijs is hierbij een duidelijk middel om die wereld met gemak te betreden. Bij veel studies in Nederland is het goed en snel kunnen lezen en schrijven van het Engels belangrijk. Colleges worden vaak in het Engels gegeven en steeds meer studieboeken verschijnen in de Engelse taal. Ook vervolgopleidingen in het buitenland zijn voor leerlingen die tweetalig onderwijs hebben gevolgd makkelijker te doorlopen. Naast het studeren komt ook werken op verschillende plekken ter wereld dichterbij. Engels is tenslotte relatief de meest inzetbare wereldtaal.

Pedagogisch klimaat

 

​Een duidelijke pedagogische visie

Bij de Miguel Pourier Academy is ieder kind uniek. Ons uitgangspunt is gelijke kansen voor elk kind! Wij zullen vaardigheden stimuleren en talenten van uw kind(eren) ontdekken en bevorderen.

​Een school waar u op kunt vertrouwen

Duidelijke afspraken vormen een belangrijk onderdeel. Kinderen en ouders weten wat ze mogen verwachten. Wij zullen een constructieve samenwerking zoeken met leerlingen, leerkrachten en ouders. Er zal een denktank opgericht worden. Maandelijks zullen wij met deze groep evalueren, overleg hebben, ideeën delen om verder te kunnen bouwen en zo vorm te kunnen geven aan onze opleiding.

​Een school waar uw kind zich goed zal voelen

In een veilig leer- en leefklimaat komt een kind het beste tot zijn recht. Het realiseren van een veilig leerklimaat begint al bij de start van het schooljaar. De eerste week zullen wij de kinderen snel vertrouwd maken met hun nieuwe omgeving. Door de kleinschaligheid (klassen niet groter dan 22 leerlingen) kunnen wij een goede begeleiding verzekeren. Goed voor onze leerlingen zorgen, is een taak voor het hele schoolteam.

Een school met enthousiaste, leergierige, competente en innoverende leerkrachten

De leerkracht bij de Miguel Pourier Academy is een leerkracht die een mix van traditionele en nieuwe werk- en evaluatievormen gebruikt met aandacht voor de leerstijlen van de individuele leerling. Een leerkracht die gaandeweg steeds meer de rol van een coach zal gaan aannemen.

Een school die meegaat met de nieuwste ontwikkelingen

Onderwijs verandert de laatste decennia snel. Door digitalisering ligt de wereld open, ontvangen wij informatie op verschillende manieren en overal vandaan. Leerlingen leren anders dan vroeger. Tegenwoordig scannen zij informatie, zijn ze taalvaardiger, wordt “beelddenken” gestimuleerd, is de concentratiespanne verkort en kunnen zij kennis overal vinden.

Een school met leerkrachtig onderwijs op maat
Het wordt binnen het onderwijs steeds belangrijker om de kennis die we verkrijgen, niet meer zomaar te kunnen reproduceren voor een goed cijfer, maar juist te laten zien dat je de gevonden en opgedane kennis kunt toepassen. Hiervoor is het van belang voor de leerling om te weten wat de leerkracht van hem/haar verwacht.  Door te werken met heldere doelstellingen, krijgt de leerling inzicht  in zijn eigen leerproces. Kernwoorden zijn zelfreflectie, peer evaluation, persoonlijk ontwikkelingsplan, competentierapport, onderwijs op maat, samen leren, uitdagen en initiëren.

 

Een school die met de leerlingen evalueert en reflecteert
Onze docenten zijn bereid hun werkwijze te laten evalueren en streven altijd naar verbetering. Er worden bijvoorbeeld leerling-enquêtes afgenomen en docenten bezoeken elkaars lessen. Dit draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs.

Ook de leerlingen worden onderdeel gemaakt van het proces en worden gestimuleerd zelf te evalueren en reflecteren op hun eigen functioneren. In hun POP wordt dit nauwkeurig bijgehouden. Tevens worden zij gecoacht om ook elkaar feedback te kunnen geven en als team te kunnen reflecteren.

Een school die leerlingen motiveert
De Miguel Pourier Academy is zich bewust van het feit dat uitdaging en motivatie met elkaar verbonden zijn en daarom streven wij naar variatie en differentiatie binnen het lesprogramma. Daarnaast bieden wij onze leerlingen ook uitdagingen aan buiten de lessen: culturele, sociale en sportieve activiteiten en excursies dragen hier allemaal aan bij. Deze activiteiten bevorderen ook de sociale cohesie en dragen bij aan een positief schoolklimaat.

Een school die maatschappelijk betrokken is
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen begrijpen dat de normen en waarden van een mens samenhangen met zijn sociale context en de tijd waarin hij leeft. Het onderwijs op Miguel Pourier Academy geeft de leerlingen de intellectuele bagage mee om een kritisch burger te worden met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Sociale vaardigheden zijn op grote en kleine schaal doelen voor het onderwijs; zo wordt samenwerken in de klas en samenwerkend leren binnen de vakoverstijgende projecten actief aangeleerd en begeleid. Door middel van discussie en debat, maatschappelijke projecten en vakoverstijgende thema’s als duurzaamheid en ‘green thinking’, bij vakken als science, social studies en ook gedurende de cluburen laten wij zien hoe allerlei ontwikkelingen invloed hebben op de maatschappij.

Het leerproces - Hoe leren de leerlingen

Onze leerlingen worden opgeleid tot zelfstandig leerder:

 • Ze krijgen les op maat;

 • Ze worden uitgedaagd om te leren;

 • Ze leren werken in teamverband (coöperatief leren);

 • Ze leren reflecteren en evalueren (inzicht in het eigen leerproces);

 • Ze studeren op eigen tempo binnen de gestelde kaders;

 • Ze zijn medeverantwoordelijk voor hun leerproces

De leermethode - Hoe geven de leerkrachten les

De leerkracht is een coach die een mix van traditionele en nieuwe werk- en evaluatievormen gebruikt met aandacht voor de leerstijl van de individuele leerling. De leerkracht werkt met:

 • Heldere doelen en criteria;

 • Geïntegreerde opdrachten / probleem opgaven of praktijkvoorbeelden;

 • Informatie- en communicatietechnologie als geïntegreerd middel;

 • Opdrachten gelinkt aan de belevingswereld van de leerling;

 • Projecten die aandacht besteden aan de omgeving waarin we leven

Onderwijs conform Nederlandse onderwijswetgeving

De Miguel Pourier Academy is een zelfstandige nieuwe afdeling van Stichting Klein College en verbonden aan de Stichting NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland). De Academy zal onder de Nederlandse onderwijsinspectie vallen. Er zal gegarandeerd een erkend Nederlands diploma worden behaald door middel van het afleggen van het staatsexamen op Nederlands grondgebied. Het brinnummer van de school is 30ZB.

bottom of page